372937m2zl4vsgp9.gif
33652_1284642374914_2305941_n.jpg

ดร.ทศพร แสงสว่าง

อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่่อสารการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail:sthosporn @yahoo.com


kapook_43509.gif